Δομὴ Μαλακάσας: ~2.800 ἄτομα ἔναντι 500 μονίμων κατοίκων. Ἡ ἀρνητικὴ πρωτιὰ τοῦ δήμου Ὠρωποῦ.

Πολὺ ἐπιβαρυμένος εἶναι ὁ Δῆμος Ωρωποῦ, μὲ δύο δομές (Γερακίνη καὶ Μαλακάσα) καί εἶχε λαμβάνειν τὸ δεύτερο ὑψηλότερο ποσόν τῶν 115.197 ευρώ μετά τὸν Δῆμο Λέσβου (ἔλαβε συνολικά 264.465 ευρώ).Ἡ Μαλακάσα φιλοξενεῖ ~2.800 ἄτομα ἔναντι 500 μονίμων κατοίκων.
  5  png

Τὰ ἄρθρα 191 -197 τοῦ Νόμου 4662/2020 ἀφοροῦν τὴν ρύθμιση τῶν ζητημάτων Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου. Συγκεκριμένα:
-ἄρθρο 
191 Σύσταση Μητρώου Μελῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων (ΜΚΟ), -ἄρθρο 192 Μετάταξη ἤ απόσπαση ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου,
-ἄρθρο 193 Ρυθμίσεις γιὰ τὴν κατασκευή δομῶν, τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ ν. 3907/2011 (Α΄ 7),

-ἄρθρο 194 Τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 96 τοῦ ν. 4368/2016 (Α΄ 21) γιὰ ἀνήλικους ἀσυνόδευτους,
-ἄρθρο 195 Καταβολή δημοτικῶν 
τελῶν σὲ Δήμους μὲ μονάδες φιλοξενίας μεταναστῶν,
-ἄρθρο 196 Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τοὺς Δήμους ὅπου

λειτουργοῦν μονάδες φιλοξενίας μεταναστῶν καὶ προσφύγων,
-ἄρθρο 197 Ἐνίσχυση Προϋπολογισμοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης 
καὶ Ἀσύλου. Μὲ ΚΥΑ τῶν κ.κ. Θ.Σκυλακάκη και Π.Μηταράκη (Φ.Ε.Κ. Β’ 4867), ἀπεδόθη τὸ «ἑνιαῖο τέλος» Β’ τριμήνου 2021 στοὺς Δήμους ἐντός τῶν διοικητικῶν ὁρίων τῶν ὁποίων λειτουργοῦν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστῶν, γιὰ τὴν ἀποπληρωμή τῶν τελῶν καθαριότητας, ἠλεκτροφωτισμοῦ καὶ ἀκίνητης περιουσίας, συνολικοῦ ὕψους γιὰ ὅλους τοὺς "φιλοξενοῦντες" δήμους ἀνὰ τὴν Ἐπικράτεια 1.345.647,01 ευρώ, βάσει τοῦ ἀριθμοῦ τῶν διαμενόντων στὶς ἐν λόγω
μονάδες κατά τὴν τελευταία ἡμέρα τῶν μηνῶν Ἀπριλίου, Μαΐου καὶ Ἰουνίου 2021, σύμφωνα μὲ τὴν παρ.2 τοῦ αρ.195 τοῦ ν.4662/2020.
Τὰ ποσά ὑπολογίζονται βάσει τοῦ ἀριθμοῦ φιλοξενουμένων ποὺ καταγράφει μηνιαὶως ἡ ΕΛΣΤΑΤ μὲ τὴν Μαλακάσα νὰ φιλοξενεῖ ~2.800 ἄτομα ἔναντι 500 μονίμων κατοίκων. Ἡ κυβέρνηση ἔχει τάξει ἀντισταθμιστικά ὀφέλη γιὰ τὶς Δημοτικὲς Ἑνότητες Μαλακάσας καὶ Αὐλώνα (παιδικές χαρές, ἔργα οδοποιίας, ἀθλητικές ἐγκαταστάσεις, κ.α.). Ἡ πρόθεση τῆς Δημοτικής Αρχής εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση τῆς δομῆς, ἀλλὰ δὲν ἀρνεῖται καὶ τὸ ἀντισταθμιστικὸ δέλεαρ. Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων, παρά τὰ γεγονότα ὅπου οἱ κάτοικοι προπηλακίστηκαν, ἡ κυβέρνηση κωφεύει καὶ ὁ δῆμος εἰσπράττει.
«Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς καὶ δῶρα φέροντας» ἔλεγαν κάποιοι... __ΑΤ