Λαυρεωτικὴ. Τὰ Ἐργαστήρια, μια τεχνολογικὴ καὶ πολιτιστικὴ Ἀκρόπολη.

ISTORIKO ARXEIO LAYRIOUjpg Χωρὶς δεύτερη σκέψη.

 Ἄν θὰ ἔπρεπε νὰ ὁριστεῖ ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἀνατολικῆς Αττικῆς, θὰ ἐπιλέγαμε Λαυρεωτική. 

Γιὰ τὴν περίοπτη θέση ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καταλαμβάνει, γιά τήν άρχαιολογικὴ καί τήν πολιτιστικὴ της ἀξία, τήν ἀπαράμιλλη μεταλλουργικὴ, ὀρυκτολογικὴ καὶ ηλεκτρομηχανολογικὴ τεχνογνωσία καὶ βιομηχανικὴ παράδοση, τήν σπάνια ὀμορφιὰ καὶ μοναδικότητα, τὸ πεῖσμα τῶν ἀνθρώπων της. 

Στοιχεῖα γιὰ τὰ ὁποῖα τόσα ἔχουν γραφτεῖ καὶ ἄλλα τόσα ἀξίζει νὰ γραφοῦν. Τὸ φύλλο 2 (Μάρτιος-Ἀπρίλιὸς 2021) τοῦ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, συντονισμένο πρὸς τὸ ἐπίκαιρο αἴτημα ἐναρμόνισης μὲ τὶς καλπάζουσες τεχνολογικές ἐξελίξεις, ἀφιέρωσε στὴν Λαυρεωτικὴ ὁλοσέλιδο «Τὰ Ἐργαστήρια (ὅπως ὀνομαζόταν τὸ Λαύρειο ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ἕως τὸν 19ο αἰῶνα), ἡ πρώτη βιομηχανικὴ πόλη τῆς Εὐρώπης μεταξὺ 4.000 καὶ 5.000 π.Χ. ἀξίζουν ἕνα Πολυτεχνεῖο». 

Τὸ Λαύριο θά ἀποκτήσει ὑψηλὴ τεχνογνωσία καί στὴν Πληροφορική ἐὰν τελεσφορήσει ἡ ἐπένδυση αἰχμῆς τῶν Κέντρων Δεδομένων τῆς Microsoft στὰ 300 στρέμματα τῆς παλαιᾶς κλωστοϋφαντουργίας ΑΙΓΑΙΟΝ. Αὐτὴ θὰ ἐκτοξεύσει τὴν περιοχὴ, μὲ ἀλυσιδωτὲς συνέργειες καὶ οἰκονομίες κλίμακας γιὰ ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ, προσελκύοντας μόνιμα ἐπιστήμονες, επιχειρηματίες, ἐπαγγελματίες, σε περιοχὲς φυσικοῦ κάλλους, ὑψηλοῦ ἐπιπέδου διαβίωσης καὶ ἱστορικότητας. 

Ταυτόχρονα τρέχει καὶ μιὰ κορυφαία διαδικασία. Ἡ ὑποψηφιότητα ἔνταξης τῆς Λαυρεωτικὴς στὸν Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιᾶς τῆς UNESCO, ποὺ στηρίζουν οἱ: Μητρόπολη Μεσογαίας Λαυρεωτικῆς, Περιφέρεια Ἀττικῆς, ΕΟΤ, ΙΑΓΜΕ, Τομέας Μεταλλευτικῶν Ἐργασιῶν ΥΠΕΝ, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς, Τμῆμα Ἐποπτείας Ἑλληνικῶν & Ἀλλοδαπῶν Ἐπιστημο- νικῶν Ἐκπαιδευτικῶν Ἱδρυμάτων, Τμῆμα Προϊστορικῶν & Κλασσικῶν Ἀρχαιολογικῶν Χώρων, Μνημείων & Ἀρχαιολογικῶν Ἔργων, ΕΑΔΙΠ/ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, Σωματεῖο "ΔΙΑΖΩΜΑ", Ὀργανισμός Λιμένος Λαυρίου, Κέντρο Ὑγείας Λαυρίου, Δασαρχείο, Τμῆμα Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας ΙΓΜΕ καὶ πλῆθος ἄλλοι φορεὶς. Ἡ δύναμη πειθοῦς τὸσων πολλῶν σημαντικῶν φορέων καταδεικνύει τὴν σπουδαιότητα τοῦ εγχειρήματος. ΑΤ._

ISTORIKO ARXEIO LAYRIOUjpg