Τηλεθερμία Βιέννης

Ἀποτεφρωτήρας εἶναι, τῆς μονάδας ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καί θέρμανσης ἀπὸ θερμικὴ ἐπεξεργασία ἀπορριμμάτων. Στὴν Αὐστρία αὺτὰ. Οἱ Αὐστριακοὶ εἶναι ἔξυπνος λαός (τὸ ἄρθρο τὸ ἔγραψα πρὸ 12ετίας καὶ δημοσιεύθηκε στὸ Antinews, ὅσο εἴδατε στὸ μεταξὺ στὴν Ἑλλάδα κάτι ἀντίστοιχο, εἴδαμε κι' ἐμεῖς...). Τὸ συμπεριέλαβα στὸ ἄρτι κυκλοφορήσαν καὶ διανεμηθέν φύλλο ἀρ. 4 τῆς διμηνιαίας ἔκδοσης γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Σὲ κεντρικό σημεῖο (Spittelau) τῆς πρωτεύουσας τῆς Αὐστρίας ὑψώνεται η φουτουριστική «χρυσῆ» ὑψικάμινος τῆς μονάδας θερμικῆς επεξεργασίας ἀπορριμμάτων καὶ τηλεθερμίας Bιέννης, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ παγκόσμιο πρότυπο τῶν ἁλμάτων τῆς τεχνολογίας παραγωγῆς καθαρῆς ενέργειας ἀπό ἀπορρίμματα καὶ περιλαμβάνεται στοὺς διεθνεῖς τουριστικοὺς προορισμοὺς ὡς ἕνα ἐμβληματικό ἀρχιτεκτόνημα-τοπόσημο τῆς πόλης, σχεδιασμένη καὶ ἀρχιτεκτονικὰ ἐπιμελημένη ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο σύγχρονο αὐστριακὸ εἰκαστικὸ, ζωγράφο, ἀρχιτέκτονα καὶ ἀναμορφωτὴ κτιρίων, τὸν Friedensreich Hundertwasser.   4  4-3png
Ὁ οὑρανός της Βιέννης «φωτίζεται» τὴν νύχτα ἀπό τὶς πανύψηλες φλόγες στὴν τάφρο τῆς θερμικῆς κατεργασίας τῶν ἀπορριμμάτων ποὺ ἀνακλῶνται στὶς ὑάλινες ἐπιφάνειες τοῦ «χρυσοῦ» πύργου ἐλέγχου.
Μέσα από τὸ διαφανὲς ὑάλινο πάτωμα τὸ βλέμμα χάνεται στο βάθος τῆς τεράστιας εγκαταβυθισμένης τάφρου καύσεως, χωρητικότητας 7.000 cm3 ἀπορριμμάτων ἡμερησίως.
Τὸ δαπανηρότερο καὶ τεχνολογικὰ ἐκλεκτότερο σύστημα τῆς μονάδας εἶναι τὰ φίλτρα στὸ ἄκρο τῆς ὑψικαμίνου ποὺ διατηρούν τἠν ἀτμόσφαιρα καθαρό ἀπὸ τὶς ἐκπομπὲς ἀερίων ρύπων ποὺ ἐκλύονται κατὰ τὴν καύση.
Τὸ βιεννέζικο μοντέλο τῆς Oἰκονομίας τῶν Ἀπορριμμάτων ἔχει 3 πυλώνες: ἀποφυγή-διαχωρισμό-ἀξιοποίηση. Τά ἀπορρίμματα ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν καὶ να διαχωρισθοῦν στὶς μονάδες διαχωρισμοῦ, μεταφέρονται στὸ Spittelau εἰδικὰ μὲ ἀπορριμματοφόρα ἀπό χιλιάδες σημεῖα τῆς Βιέννης.
Τίποτα στὴν ἐκθαμβωτικὴ εἰκαστικὰ ὄψη τῆς ἐγκατάστασης δὲν μαρτυρᾶ πώς στὸ εσωτερικό της καίονται ἀπορρίμματα καὶ παράγεται ἐνέργεια.
Ηλεκτροδοτοῦνται 50.000 νοικοκυριὰ, θερμαίνονται 60.000, καίονται 250.000 τόννοι ἀπορριμμάτων ἐτησίως, παράγονται 60 GWh ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας καὶ 500 GWh ἐνέργειας γιὰ θέρμανση/ζεστὸ νερὸ.
Ἐντὸς τῆς ἐγκατάστασης λειτουργοῦν αἴθουσες συναυλιῶν, γκαλερὶ καὶ ἐκπαι-δευτικὰ ἐργαστήρια, τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται στὸ παναυστριακὸ ὑποχρεωτικὸ σχολικὸ πρόγραμμα. Τὸ ἐργοστάσιο προετοιμάζει τοὺς μέλλοντες μηχανικοὺς καθὼς οἱ μαθητὲς ἀποκτοῦν μιὰ ἄρτια τεχνολογικὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ ἐμπειρία, ἐπὶ τοῦ πεδίου. Ἄλλη λύση μὲ καύση τῶν ἀπορριμμάτων ἐκείνων ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ διαχωρισθοῦν εἶναι ἡ τεχνολογία καύσης μὲ τόξου πλάσματος (τὸ σκουπίδι καίγεται στοὺς 6.000 βαθμούς καὶ ἐξαϋλώνεται). Ἀκριβὴ ἐπιλογὴ, ἀλλὰ τελεσίδικη. Περισσότερα στὸ ἑπόμενο φύλλο ποὺ ἤδη ἑτοιμάζεται. ΑΤ__