Ἀναπτυξιακοὶ Ὀργανισμοὶ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. Καταστατικὰ "καρμπόν", εὔλογα συμπεράσματα.

Ὁ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ἀνέδειξε στὸ προηγούμενο φύλλο τὴν διείσδυση τῶν πολυπλόκαμων διαδημοτικῶν Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α. στὶς Ὑπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) τῶν δήμων, ὅπου ἡ καθυστέρηση προσλήψεων μηχανικῶν στὶς Τ.Υ. ἀνοίγει δρόμους στὸν Ἀναπτυξιακὸ (π.χ. Υ.ΔΟΜ. Ραφήνας-Πικερμίου). Ἐδῶ, στὸ παράδειγμα τοῦ Ἀναπτυξιακοῦ Ὀργανισμοῦ «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» τῶν δήμων Διονύσου, Ἐρετρίας, Ἡρακλείου Ἀττικῆς, Θηβαίων, Τανάγρας καὶ Ὠρωποῦ παρουσιάζεται τὸ ἀπαιτούμενο γιὰ τὴν βιώσιμότητα τοῦ ἀνωτέρω Α.Ο.Τ.Α. κόστος λειτουργίας (πηγὲς: Οἰκονομοτεχνικὴ Μελέτη Βιωσιμότητας -Ἰούνιος 2021 καὶ Σχέδιο Καταστατικοῦ Διαδημοτικῆς «ΗΡΑΚΛΗΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.»).
Τὸ παράδειγμα εἶναι τὸ χαρακτηριστικὸ μέσο σχῆμα λειτουργίας τῶν Ἀναπτυξιακῶν Ὀργανισμῶν στὴν Ἀνατολική Ἀττική. Συμπράττουν 4 ἤ 5 δήμοι, γιὰ νὰ προκύψει παρόμοια πάνω κάτω πληθυσμιακή συγκέντρωση, καθὼς αὐτὲς οἱ μελέτες βιωσιμότητας καὶ τὰ καταστατικὰ ἐφαρμόζονται «καρμπόν». Ἀντίστοιχα μποροῦν νὰ γίνουν οἱ ἀναγωγὲς γιὰ τοὺς Ἀναπτυξιακοὺς «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.», «ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε – Α.Ο.Τ.Α.», «ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ Α.Ε – Α.Ο.Τ.Α.» ποὺ περικλείουν πλέον ὅλη τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ, πλήν τῶν δήμων Ἀχαρνῶν καὶ Παλλήνης (αυτόνομοι λόγω μεγέθους).
Οἱ πηγές χρηματοδότησης τῶν Α.Ο.Τ.Α. εἶναι: α. ἀπὸ τὰ ἴδια κεφάλαια τῶν μετόχων (ἐδῶ 360.000 €, 60.000 € ἀνά δήμο, ὅπου μὲ 5.000! € τὸ μῆνα ἐκ μέρους
κάθε δήμου ἀμείβεις πλουσιοπάροχα (βλ. κατωτέρω) ἄμα τῆ προσλήψει τους τα διευθυντικὰ στελέχη τοῦ Ἀναπτυξιακοῦ, που ΘΑ φέρουν δυνητικὰ ἔσοδα),
β. ἐπιχορηγήσεις, γ. ἔσοδα ποὺ δύναται (μελλοντικἀ) νὰ προκύ
ψουν ἀλλὰ καὶ
δ. χρηματοδότηση ἀπὸ τὸ 
πλῆθος (crowdfunding).
Οὐδεμία ὑπάρχει 
ἀντίρρηση νὰ βγεῖ ὁ Ὀργανισμὸς στὴν γύρα γιὰ νὰ ἀπαιτήσει ἀπό τὸ ὑστέρημα τῆς κοινωνίας. Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:
Συνολικό κόστος σύστασης, ἐγκατάστασης λειτουργίας: 183.371,20 € (ἔξοδα ἵδρυσης & πρώτης ἐγκατάστασης, ἀπρόβλεπτα ἔξοδα κατὰ τὴν σύσταση, δαπάνες προμήθειας ἐξοπλισμοῦ γραφείου, λογισμικὰ καὶ ἄδειες)
Κόστος προσωπικοῦ (γιὰ τὴν 5ετία): 696.000 € μόνο για Γεν. Διευθυντὴ & Προ-
ϊσταμένους Τμημάτων (θὰ προσληφθοῦν πρῶτοι γιὰ νὰ «τρέξουν» τὸ project)
Ἁμοιβὲς τρίτων (γιὰ τὴν 5ετία, τεχνικοί καί ἐπιχειρησιακοί σύμβουλοι, μελετητικά γραφεῖα γιὰ ἔργα, κ.α.): 11.388.600 €
Λειτουργικὰ ἔξοδα γιὰ τὴν 5ετία: 140.338 €
Σύν κάτι λιμά, ἀμελητέες ἀποσβέσεις κλπ.:
Συνολικό Κόστος Λειτουργίας (γιὰ τὴν 5ετία): 12.489.715 €
Ταυτόχρονα: συστήνεται Ἕνωση Ἀναπτυξιακῶν Ὀργανισμῶν Ἑλλάδος, Μονάδα Παρακολούθησης αὐτῶν γιὰ ἀποφυγὴ «ἀποκλινουσῶν» πρακτικῶν καὶ, ἥρθησαν τὰ ὅρια δανεισμοῦ γιὰ τὴ συνομολόγηση δανείων μεταξύ τοῦ Ταμείου Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων καὶ Ο.Τ.Α. α’ καὶ β’ βαθμοῦ, συνδέσμους/δίκτυα δήμων καὶ Νομικὰ Πρόσωπα Ο.Τ.Α. Μὲ διάταξη τοῦ Ὑπ. Ἐσωτερικῶν δὲν ἐφαρμόζεται ἡ παρ. 1, ἄρθρου 264 ν. 3852/2010 (Α’ 87). ΑΤ__