Ὑπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.). Λήγει ἡ παράταση γιὰ τὴν ἀπόκτηση πιστοποίησης. Ὁ ρόλος τῶν Α.ΟΤΑ.

  4  1-3pngΤὸ νομοσχέδιο Ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς Πολεοδομικῆς καὶ Χωροταξικῆς Νομοθεσίας ποὺ καθιστᾶ ὑποχρεωτικὴ τὴν Υ.ΔΟΜ. (σὲ δὴμους πληθυσμοῦ ἄνω τῶν 10.000 κατοίκων) πέρασε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τὸ 2020 μὲ τὶς ψήφους τῆς ΝΔ. Οἱ συλλογικοί φορεῖς τῶν ἑλλήνων μηχανικῶν τόσο κατὰ τὴν διαβούλευση ὅσον καί ὅταν ὁ νόμος ἐφαρμόσθηκε στὶς πραγματικὲς συνθῆκες ἐντόπισαν κενὰ καὶ δυσλειτουργίες ὡς κάτωθι. Εἶναι βεβαίως ἐπιτακτικὲς ἡ ἐφαρμογὴ τῆς χωροτακτικῆς καὶ πολεοδομικῆς νομοθεσίας σὲ ἐπίπεδο κυττάρου (Τ.Α) καὶ ἡ πολεοδομικὴ ἀρμονία.

Ἐξ αἰτίας χρονικῶν ἀνακολουθιῶν στὴν πρώτη φάση ἐφαρμογῆς, τὸν Νοέμβριο του 2020 δόθηκε στοὺς δήμους προθεσμία ἑνὸς ἔτους γιὰ δημιουργία Υ.ΔΟΜ. Οἱ προβλεπόμενες πανελλαδικὰ Υ.ΔΟΜ. εἶναι 330, ὅμως ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς ὑπολείπεται ἀρκετὰ. 

Μιὰ Υ.ΔΟΜ. ὑπολειτουργεῖ, ἰδίως ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς τηλεργασίας ἤ/καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ Υ.ΔΟΜ. ἄλλου δήμου ἤ προτιμᾶ νὰ χρησιμοποιήσει Ἀναπτυξιακὀ Ὀργανισμὀ, ἐφόσον συμμετέχει σὲ αὐτόν. Στὴν ἐποχὴ τῆς ψηφιακῆς διακυβέρνησης, ἡ ἀδυναμία στελέχωσης/πιστοποίησης Υ.ΔΟΜ. ἀποτυπώνεται στὴν ἱστοσελίδα ἑνὸς δήμου (ἄνευ ἐνεργοῦ συνδέσμου Δ/νσης Υ.ΔΟΜ., ἄνευ στοιχείων ἐπικοινωνίας, ἄνευ στοιχείων τῆς διοικητικῆς μορφῆς τῆς Ὑπηρεσίας (Δ/νση ἤ Τμῆμα), ἄνευ ἀριθμοῦ στελεχῶν, στοιχείων προϊσταμένου/ης). Στὶς Υ.ΔΟΜ. ἐμπλέκονται ἔντονα οἱ Α.ΟΤΑ. 

Τὴν δυσχέρεια ἤ τὴν συνειδητὴ ἐπιλογὴ Α.ΟΤΑ. ἐπιτείνουν οἱ βαθμοὶ πολυπλοκότητας μιᾶς τόσο σύνθετης τεχνικῆς ὑπηρεσίας, οἱ μακρόσυρτοι χρόνοι τῶν αὐτοψιῶν, τὸ χαοτικὸ ἀρχεῖο, οἱ ἀμέτρητες ὑποθέσεις, ἡ (σκόπιμη;) δυστοκία προσλήψεων (ΑΣΕΠ), ἡ δυσκολία προσλήψεων μὲ 8μηνες συμβάσεις, διὸτι ἡ ἐκπαίδευση τοῦ νέου μηχανικοῦ στὸ πεδίο εἶναι πολύμηνη (ἔλεγχος αὐθαιρέτων, εἴσπραξη προστίμων, ἔκδοση ἀδειῶν, κ.α.). 

Αὐτὰ προκαλοῦν δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητας, οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση πολιτῶν, κωλυσιεργία ἐπενδύσεων. 

Γιὰ Τμῆμα Υ.ΔΟΜ. ἡ ἐλάχιστη στελέχωση σὲ μηχανικοὺς ΠΕ εἶναι 5 μηχανικοὶ: 1 ἀγρονόμος τοπογράφος, 1 ἀρχιτέκτων, 1 χωροτάκτης – πολεοδόμος (ἄν δὲν ὑπάρχει ἀντικαθίσταται ἀπὸ ἀρχιτέκτονα ἤ τοπογράφο μὲ μεταπτυχιακὸ ἤ εἰδίκευση στὴν πολεοδομία), 1 πολιτικὸς μηχανικός καὶ 1 μηχανολόγος ἤ ἠλεκτρολόγος μηχανικὸς. Γιὰ Δ/νση Υ.ΔΟΜ. τὸ ἐλάχιστο εἶναι τὸ 40% τῶν θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικοῦ τῆς οἰκείας Δ/νσης. 

 Ἡ πολλαπλῶς πληγεῖσα, χαοτικὴ χωροταξικὰ καὶ πολεοδομικὰ, Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ χρήζει πολεοδομικῆς εὐρυθμίας. 

Υ.ΔΟΜ. ἄρτια στελεχωμένες (ΟΕΥ, μὲ κατατοπιστικὰ στοιχεῖα), εἴτε ὡς Δ/νση εἴτε ὡς Τμῆμα ὑπὸ τὴν Τ.Υ./Δ/νση Τ.Υ./ Περιβάλλοντος/Ποιότητας Ζωῆς) ἔχουν οἱ δῆμοι: Ἀχαρναὶ, 3Β, Διόνυσος, Λαυρεωτικὴ, Μαρκόπουλο (ὁλοκλήρωσε μάλιστα πολεοδομικὸ σχεδιασμὸ 1.000 στρ.), Παλλήνη, Σπάτα-Ἀρτέμιδα, Ὠρωπὸς («σὰν συνέχεια τοῦ Πολεοδομικοῦ Γραφείου Καπανδριτίου»). 

Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ἐπικοινώνησε ἠλεκτρονικὰ καὶ τηλεφωνικὰ μὲ ὅσους δήμους χρειάστηκε γιὰ διευκρινίσεις: Κορωπί («ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ τὴν Υ.ΔΟΜ. Μαρκοπούλου»), Μαραθῶνας («ἐξυπηρετεῖται ἀπὸ Υ.ΔΟΜ Παλλήνης»), Παιανία («ἡ τροποποίηση τοῦ ΟΕΥ προβλέπει δημιουργία Υ.ΔΟΜ, για νὰ παραλάβει τὰ ἀρχεῖα του ἀπὸ τὶς ΥΔΟΜ Παλλήνης καὶ Μαρκοπούλου ὁ δῆμος Παιανίας ὑπέβαλλε στὸ πρόγραμμα «Ἀντώνης Τρίτσης» πρόταση ψηφιοποίησὴς τους. Ἡ ΤΥ τοῦ δήμου Παιανίας ἔχει μόλις 4 μηχανικοὺς καὶ πρέπει να προβλεφθοῦν νέες προσλήψεις»), Σαρωνικὸς («προβλέπει τὸ ΟΕΥ ἵδρυση/στελέχωση Υ.ΔΟΜ, τελεῖ σὲ συνεννόηση μὲ Ἀναπτυξιακοὺς Συνδέσμους ὅπως προβλέπεται ἀπὸ τὴν κείμενη νομοθεσία γιὰ νὰ ἐξευρεθεῖ τὸ στελεχιακὸ δυναμικὸ καὶ νὰ συναφθοῦν οἱ προβλεπόμενες συμβάσεις γιὰ νά λειτουργήσει ἡ Υ.ΔΟΜ»), ὁ δῆμος Ραφήνας-Πικερμίου («μικρὴ, αὐτόνομη Υ.ΔΟΜ.»), ἔδρα Πικέρμι ἄνευ ἄλλων στοιχείων στὴν ἱστοσελίδα, πλήν τηλεφώνου. ΑΤ.__

  4  1-3png