1076 ΖΕΠ (Τάξεις Ὑποδοχῆς) σὲ μιὰ «χώρα ΟΗΕ» γιὰ τὸ σχολικό ἔτος 2021-2022. 43 ΖΕΠ ἡ Ἀνατολικὴ Ἀττική.

  4  2-4png Ἡ Ὕπατη Ἀρμοστεία τοῦ ΟΗΕ ἀνέλαβε ἤδη ἐπίτροπος τοῦ τρόπος τοῦ λέγειν ἑλληνικοῦ κράτους γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν ἀλλοδαπῶν. Πρὸς τοῦτο ἔχουν ἤδη δημιουργηθεῖ οἱ ἀπαραίτητες ὑποδομὲς καὶ δὴ ἐξ ἀπαλῶν ὀνύχων, στὴν πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση, ὅπου οἱ Ζῶνες Ἐκπαιδευτικῆς Προτεραιότητας (ΖΕΠ)  (Ζῶνες Ἐκπαιδευτικῆς Προτεραιότητας γιά Τάξεις Ὑποδοχῆς) γιὰ την ἐνίσχυση μαθητῶν ἀπὸ τὶς «εὐάλωτες» ὁμάδες, τέκνα ἀλλοδαπῶν τρίτων χωρῶν, ρομὰ, κλπ. αὐξάνονται καὶ πληθύνονται μὲ 1076 ΖΕΠ/Τάξεις Ὑποδοχῆς πανελλαδικά. Στὶς 43 ΖΕΠ ἔφθασε τὸ 2021 ἡ Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ ἔναντι 39 τὸ 2020.   

Οἱ Τάξεις Ὑποδοχῆς εἶναι τομέας γενικῆς ἐκπαίδευσης θεσμισμένος τὸ 1996. Οὐσιαστικὰ εἶναι αύτὸ ποὺ ὁρίζεται ὡς διαπολιτισμικὴ ἐκπαίδευση, ἡ θεωρία τῆς ἐνσωμάτωσης ποὺ ὑποστηρίζει πὼς οὶ ἀλλοδαποὶ ἔχουν ἤ νὰ δύνανται νὰ ἀποκτήσουν πολιτισμικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴν χώρα στὴν ὁποία αὐτοὶ τυχαῖα ἀποβιβάζονται. 

Ἡ θεωρία διαψεύδεται στὴν Γαλλία π.χ. ἀπὸ τοὺς μετανάστες 2ης γενιᾶς οἱ ὁποῖοι ριζοσπαστικοποιοῦνται ταχύτατα σὲ ἀντιδυτικὴ κατεύθυνση καὶ βεβαίως ἡ μετατροπὴ τοῦ κέντρου τῆς ἑλληνικῆς πρωτεύουσας σὲ κάτι ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ Ἀθήνα εἶναι, λόγω τῆς ραγδαῖας ἀλλοίωσης τῆς μονοπαγοῦς πληθυσμιακῆς της σύνθεσης. 

Οἱ ΖΕΠ ὑποστηρίζουν τὴν διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς ὡς 2ης γλώσσας (οὔτως ὥστε οἱ προσφυγόπαιδες νὰ διατηρήσουν καὶ ἀργότερα νὰ ἁπλώσουν μὲ τὸ πλῆθος τους τὶς πεποιθήσεις τους ἐπὶ τοῦ οἰκοδεσπότη). Χωρίζονται σὲ ΖΕΠ Ι καὶ ΖΕΠ ΙΙ (Α΄βάθμιας καὶ Β΄βάθμιας ἐκπαίδευσης) καὶ στὰ ἀντίστοιχα ΦΕΚ ποὺ παραθέτουμε, ὁ νομοθέτης ἔχει προνοήσει γιὰ τὴν δημιουργὶα ΖΕΠ ἀπὸ τὴ μιὰ ὡς τὴν ἄλλη ἄκρη τῆς χώρας. 

Γιὰ ἔνταξη τέκνου ἀλλοδαποῦ σὲ Τάξη Ὑποδοχῆς ἀπαιτοῦνται τὰ διαπιστωτικὰ τὲστ «γλωσσομάθειας», ἐνυπόγραφη δήλωση τοῦ γονέα ἤ τοῦ κηδεμόνα πὼς θέλει νὰ ἐνταχθεῖ τὸ παιδὶ σὲ ΖΕΠ, ἀπόφαση τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων (θὰ εἶχε ἐνδιαφέρον ἡ γνώση τοῦ πνεύματος τῶν ἀποφάσεων, καθώς στὸν δῆμο Διονύσου λόγου χάριν, ὑπῆρξε ἀρνητικὴ γνωμοδότηση καὶ εἰσήγηση ἀπὸ πλευρὰς δημοτικῆς ἀρχῆς λόγω ἀνυπαρξίας  αἰθουσῶν ἔναντι τῆς ἀπαίτησης τοῦ ὑπερθεσμοῦ τοῦ «Συντονιστὴ Ἐκπαίδευσης Προσφύγων» γιὰ τὸ χοτσπὸτ Μαλακάσας (ἡ πίεση ἀσκεῖται περισσότερο σὲ δήμους ποὺ γειτνιάζουν μὲ χοτσποτ).

Ἀπὸ τὴν συγκριτικὴ μελέτη τῶν δύο Φ.Ε.Κ. (2021-2022, τεῦχος Β, φύλλο 4130, ἀπόφαση Φ1/101891/Δ1 καὶ 2020-2021, τεῦχος Β, φύλλο 3463, ἀπόφαση Φ1/106356/Δ1) προκύπτει ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς ΖΕΠ πανελλαδικὰ, στὰ δημοτικὰ σχολεῖα ὅπου δύνανται νὰ λειτουργήσουν Τάξεις Ὑποδοχῆς: 1076 ΖΕΠ γιὰ τὸ 2022, 1107 ἦταν τὸ 2021. 

Ἀνατολικὴ Ἀττικὴ: ὑπάρχουν ΖΕΠ καὶ στοὺς 13 δήμους της, σὲ 25 πόλεις / ἐνότητες, ἤτοι 39 ΖΕΠ πέρσι, 43 ΖΕΠ φέτος. 

Δὲν ἔχει μὸνο ἡ Ἀθήνα τὰ πρωτεῖα τῆς ραγδαίας μεταβολῆς τῆς πληθυσμιακῆς της σύνθεσης, ἰδανικῆς μεθόδου ἐξάλειψης χωρῶν ἀπὸ τὸν χάρτη καὶ δημιουργίας ἄλλων στὴν θέση τους. __ΑΤ

  4  2-4png